Kontakt

Akermann Electronic Praha s. r. o.
Moskevská 949/86
101 00 Praha

Tel.: +420 283 023 170
E-mail: info@akermann.cz

Software

Počítačový program TI InterActive! vyvinula a distribuuje firma Texas Instruments.

Vychází z filozofie pokročilých modelů grafických kalkulaček této firmy TI-83, TI-89 a TI-92 vybavených systémem CAS a umožňuje provádět jejich funkce - díky realizaci na počítači ovšem s podstatně větším komfortem obsluhy, kvalitou výstupu a nabídkou funkcí.

Program je dodáván v instalačním souboru na CD-Romu spolu se stručným úvodem "Getting started" ve formě brožurky i v souboru ve formátu pdf. Tento úvod obsahuje jen návod k instalaci a několik komentovaných příkladů ilustrujících jen nejzákladnější funkce programu. Program je pak vybaven důkladnou příručkou (cca 250 hesel a popis cca 360 vestavěných funkcí) dostupnou však pouze ze spuštěného programu. Všechny textové projevy programu jsou v anglickém jazyce a program pracuje pod MS Windows (od 95 výše) na IBM PC (od 486 výše). Jiné jazykové ani systémové mutace nejsou nabízeny. Instalovaný program zabírá (včetně integrované příručky) cca 20 MB. Program TI InterActive! patří do rodiny matematických programů typu Mathematica, Maple, Derive. Výkonnosti prvních dvou ze jmenovaných programů nedosahuje, je asi na úrovni třetího (ze kterého pravděpodobně vychází), co do kultury oboustranné komunikace ho však předčí.

Uživatel vytváří na obrazovce dokumenty, ve kterých může vytvářet, zpracovávat a kombinovat :
- texty
- matematické objekty (výrazy, rovnice, funkce a pod.)
- soubory numerických dat ke statistickému zpracování
- grafy, diagramy a obrázky několika typů
- spreadsheety.

Všechny tyto objekty lze i zpětně editovat a objekty od nich odvozené (čísla, grafy) se pak automaticky aktualizují. Podstatným rysem je pokročilá symbolická inteligence programu. To znamená, že program nepracuje jen v numerické rovině, ale řešení úloh dokáže vyjadřovat v obecné formě (např. neurčitý integrál funkce jako explicitní výraz v proměnné, parametrické řešení úlohy jako funkci parametrů, celou množinu řešení nedourčené úlohy a pod.) Objekty lze označovat identifikátory a dále s nimi pracovat v symbolické formě, lze též opakovaně iterovat podle stejné formule. Průběžnou změnou parametru lze animovat numerické i grafické objekty.Velmi rozsáhlý je arzenál statistických funkcí. Pro použití ve fyzice a přírodovědě je program vybaven rozsáhlou kolekcí konstant a jednotek spolu s konverzním kalkulem. Je překvapivé, že není vybaven 3D-grafikou, kterou ovládají některé z výše uvedených kalkulátorů.

Vytvořené dokumenty lze ukládat do souboru (specifického formátu tii, transformovat do formátů doc, rtf a html), tisknout a přímo odesílat elektronickou poštou. V opačném směru lze kromě načítání souborů tii (s programem je dodávána kolekce instruktivních hotových dokumentů souvisejících s různými tématy školní matematiky, fyziky a přírodovědy) importovat do dokumentů data standardních textových, tabulkových a grafických formátů. Nastavena je i komunikace s firemní webovou stránkou věnovanou tomuto programu a jejím aplikacím pomocí vestavěného internetového prohlížeče, který lze užívat i k běžné komunikaci s internetem.

Pokud je uživatel vybaven speciálním kabelem, může propojit počítač s některou z kalkulaček TI a pak přenášet data mezi kalkulačkou a dokumentem. Podobně lze do dokumentu importovat data získaná měřícími aparaturami CBL a CBR.

Nejdůležitější textové funkce
psaní běžných textů i s matematickými výrazy
kontrola (anglického) pravopisu
Nejdůležitější matematické funkce
základní numerické operace
hodnoty běžných matematických funkcí
úpravy matematických výrazů včetně substitucí
zobrazování grafů funkcí y=f(x)
zobrazování grafů funkcí x(t)= g(t), y(t)=h(t),
numerické sledování grafů, grafické řešení rovnic
analytické řešení mnoha typů rovnic a soustav rovnic
operace s vektory a maticemi derivování a integrování funkcí
Nejdůležitější statistické funkce
operace se soubory dat
střední hodnoty - průměry, medián
odchylky a míry variace
charakteristiky jednorozměrného a dvourozměrného souboru
regrese různých typů
testování hypotéz
intervaly spolehlivosti
rozdělení různých typů
generátor náhodných čísel
zobrazování statistických grafů a diagramů různých typů
Funkce spreadsheetu
podobné jako např.u Excelu

Ve školství může program dobře sloužit učitelům i žákům 2. st. ZŠ, SŠ a VŠ. Lze pomocí něho mimo jiné:
- pohodlně psát texty s matematickými symboly (učební texty, zadání kontrolních prací, domácí a seminární práce), tisknout je nebo elektronicky komunikovat
- řešit matematické úlohy numericky, graficky i symbolicky
- kontrolovat správnost výsledků matematických (příp. fyzikálních) úloh řešených jinými prostředky
- statisticky zpracovávat a názorně prezentovat numerická data

Ve srovnání s kalkulačkou vyniká: - dobře čitelným, graficky kulturním a přehledným výstupem na obrazovce ve srovnání s malým displejem kalkulátoru,
- možností vracet se zpět, kontrolovat a aktualizovat provedené akce
- tisknout, ukládat, exportovat a elektronicky komunikovat výstupy
- importovat vstupy, mj. z internetu
- používat prakticky neomezeně mnoho identifikátorů a proměnných

Dotaz k produktu

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů (viz. Prohlášení o ochraně osobních údajů).

Standardní IT zařízení 

Elektronické součástky